Welkom bij Access-i

Welkom bij Access-i

Wettelijke bepalingen

Door gebruik te maken van deze website, erkent u kennis te hebben genomen van de wettelijke bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. De inhoud van dit document kan op elk ogenblik gewijzigd worden, daarom vragen wij u om dit regelmatig te raadplegen.

 

1. Wettelijke bepalingen

Deze website is eigendom van vzw Access-i, Rue de la Pépinière 23, 5000 Namen, België.

Het hosten van de website en de domeinnamen wordt verzekerd door YAKA Faire.

Het ontwerp werd verzorgd door KNOK Design.

 

2. Informatie van technische aard

U erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om deze website te bezoeken en te gebruiken, u hebt eveneens nagezien dat de informatica-uitrusting die u gebruikt vrij is van virussen en in perfecte staat van werking verkeert.
U erkent ook dat u geïnformeerd werd dat deze website 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is, behalve in geval van overmacht, informaticaproblemen, problemen in verband met de communicatienetten of technische problemen.

 

3. Wat u over de Website dient te weten

Het is moeilijk om voor 100% de veiligheid van de gegevens te garanderen die over internet verstuurd worden. Niettegenstaande wij er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen, noch verzekeren dat de informatie die direct of door deze internetdiensten geleverd wordt, volledig beveiligd is.
Het doorgeven van informatie betreffende uzelf, gebeurt daarom op uw eigen risico, ook al leveren wij inspanningen om deze te beschermen zodra wij deze ontvangen hebben.

 

4. De inhoud van de website

Niettegenstaande de aandacht en de inspanningen van de vzw Access-i bij het ontwerp van de website, kan het zijn dat informatie die op de website verstrekt wordt, gebreken, fouten of dubbelzinnigheden inhoudt.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele directe of indirecte schade, ongeacht de aard, die voortvloeit of op enige wijze verbonden is met het gebruik van de website van Access-i, of indien het tijdelijk onmogelijk zou zijn om onze website te raadplegen. 

De informatie die verstrekt wordt op de website van Access-i wordt regelmatig bijgewerkt. De wijzigingen kunnen op elk ogenblik aangebracht worden, met onmiddellijk effect en zonder voorafgaande mededeling. 

De reproductie van algemene informatie die op de website van Access-i voorkomt, is toegestaan mits voorafgaande toestemming die per e-mail naar info@access-i.be gevraagd wordt. Dit reproductierecht geldt echter niet voor foto's, waarbij steeds het auteursrecht van de foto's nageleefd moet worden.

 

5. Ingezamelde informatie

Wij stellen u op deze website voor om ons inlichtingen te verstrekken (met name uw naam en contactgegevens), die ons de mogelijkheid bieden om u de gewenste documentatie toe te sturen. Indien u geen documentatie wenst te ontvangen of gebruik te maken van onze diensten, kunt u onze website bezoeken zonder u te identificeren of te registreren. Indien u ons een elektronische post wenst te sturen, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen om op uw bericht te kunnen antwoorden.

 

 

6. Hoe kunt u uw recht op inzage en wijziging uitoefenen?

Overeenkomstig de geldende wetgeving ter bescherming van privacy, beschikt u over een recht op toegang tot de informatie die u betreft en bijgevolg kunt u een afschrift ervan ontvangen, of er de wijziging, verbetering of verwijdering van aanvragen.
Deze informatie kan aangevraagd worden per post aan: Access-i vzw, Rue de la pépinière 23, 5000 Namen, België.
Overeenkomstig de wetgeving ter bescherming van privacy, betreft dit een individueel recht dat slechts door de betrokken persoon uitgeoefend kan worden met betrekking tot de eigen gegevens: om veiligheidsredenen moet onze vzw uw identiteit nagaan om het verstrekken van vertrouwelijke informatie met betrekking tot uzelf aan een derde te vermijden.

 

7. Uw plichten als gebruiker